แนะนำเว็บไซต์ ทนายความเชียงใหม่ ทนายความคดีครอบครัวเชียงใหม่

แนะนำ ทนายความเชียงใหม่ ที่มีประสบการณทำงาน ด้านกฎหมายจริง เชี่ยวชาญกฎหมายแพ่ง กฎหมายธุรกิจ ทนายอลิสา ได้รับใบอนุญาตว่าความ เมื่อปี พ.ศ.2561 โดยนับตั้งแต่ที่ทนายอลิสา สำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต ด้วยเกรียตินิยมอันดับหนึ่ง และนิติศาสตรมหาบัณฑิต ด้วยเกรียตินิยมอันดับหนึ่ง จากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ทนายอลิสา ได้มีประสบการณ์การทำงานกับชาวต่างชาติ ระดับนานาประเทศ ทำงานกับมูลนิธิระหว่างประเทศ เช่น International Justice Mission และทำงานกับ law firm เช่น Lanna Lawyer Law Firm จึงทำให้ทนายอลิสามีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในคดีครอบครัว คดีแพ่ง กฎหมายธุรกิจ ให้คำปรึกษากฎหมาย ร่างเอกสาร สัญญา การลงทุนของต่างชาติ ต่างชาติซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในไทย และการขอวีซ่า ใบอนุญาตทำงานของต่างชาติ ปัจจุบันทนายอลิสา เป็นทนายความประจำที่สำนักงาน ทนายเชียงใหม่

เว็บไซต์ ทนายความเชียงใหม่ ทนายคดีครอบครัวเชียงใหม่ ใช้ชื่อโดเมนเนม เป็นภาษาไทยชื่อ ทนายความเชียงใหม่.net เป็นเว็บไซต์ที่แสดงข้อมูล เกี่ยวกับทนายอลิสา รวมถึงข้อมูลความรู้ด้านกฎหมาย
ต่างๆ รวบรวมไว้ที่เว็บไซต์ ทนายความเชียงใหม่.net