สมัครเรียนปริญญาโท สมัครเรียนปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกริก
พัฒนาหลักสูตร สร้างผู้นำ สู่สังคมยุคใหม่

มหาวิทยาลัยเกริก เปิดรับ สมัครเรียนปริญญาโท สาขาการบริหารการค้าและการเมือง อย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่ TPS Master of Arts Program in Trade and Politics Administration in the New World System TPS หลักสูตรได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สปอว.) เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai Qualification Framework: TQF) หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2567 หลักสูตร 2 ปี (จบได้ใน 1 ปี)

ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งพัฒนามหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ มีความเข้าใจและมีทักษะในการบริหารการค้าและการเมือง ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การใช้ภาวะผู้นำในการบริหารองค์การทางการค้าและการเมือง มีลักษณะเป็นผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจ ที่มีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

รูปแบบการเรียนการสอน
เรียนเฉพาะวันเสาร์ 9.00-16.00 น. (ระยะเวลาเรียน Coursework 1 ปี)
เปิดให้เรียนทั้งแบบ Online – Onsite มีความยืดหยุ่นสูง ไม่นับเวลาเรียน
มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาการเรียนเป็นรายบุคคล ผู้ช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียน และเจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบให้นักศึกษาไม่พลาดในการเรียนและสามารถจบได้ตามกำหนด

คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้การรับรอง

ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ไม่ต้องใช้ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ไม่มีทักษะความชำนาญทางภาษาอังกฤษสามารถเรียนได้

สมัครเรียนปริญญาเอก หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการค้าและการเมืองในระบบโลกยุคใหม่ Master of Arts Program in Trade and Politics Administration in the New World System TPS

ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการค้าและการเมืองในระบบโลกยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกริก มุ่งพัฒนาความรู้ ส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ในการบริหารการค้าและการเมืองในระบบโลกยุคใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชนให้กับดุษฎีบัณฑิตเพื่อให้มีความเป็นนักวิชาการ นักวิจัย นักบริหาร มีลักษณะของผู้ประกอบการยุคใหม่ มีวุฒิภาวะและภาวะผู้นำในการบริหารจัดการองค์การ สามารถแก้ปัญหาและวิกฤติการณ์ที่เกิดจากการบริหารจัดการองค์การ และตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการคิดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติในการนำพาองค์การไปสู่ความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามนโยบายการพัฒนาประเทศตามแนวทางประเทศไทย 4.00 และตามปรัชญาการอุดมศึกษาไทยร่วมสมัย

รูปแบบการเรียนการสอน
เรียนเฉพาะวันเสาร์ 9.00-16.00 น. (ระยะเวลาเรียน Coursework 1 ปี)
เปิดให้เรียนทั้งแบบ Online – Onsite มีความยืดหยุ่นสูง ไม่นับเวลาเรียน
มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาการเรียนเป็นรายบุคคล ผู้ช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียน และเจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบให้นักศึกษาไม่พลาดในการเรียนและสามารถจบได้ตามกำหนด

ผู้สนใจ สมัครเรียนปริญญาโท สมัครเรียนปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกริก
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ที่เว็บไซต์ https://modernkrirkuniversity.com/